Copyright ©

Intellectuele eigendom.
Deze website en inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan Thèta Instituut Nederland. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze website te verveelvoudigen, verkopen, verhuren, op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van Thèta Instituut Nederland.

Auteursrecht / Copyright © Thèta Instituut Nederland, Franeker.
Alle rechten voorbehouden.

 

DISCLAIMER:

Behorende bij de opleiding tot NU-facilitator in de NU-methode Activering Licht-Lichamen, NU-methode Welzijn & Overvloed, MDW opleidingen, alle andere voorkomende themadagen, opleidingen, intervisie die onderwezen wordt door Baukjen Ploegstra en Joop de Boer werkende onder de naam Thèta Instituut Nederland.

 • Iedere deelnemer van de opleiding(en) NU-methode ontertekent vooraf een verklaring en gaat akkoord met de volgende voorwaarden, aansprakelijkheid en disclaimer met betrekking tot het volgen van de opleiding tot NU-facilitator in de Activering Licht-Lichamen:
 • 1. Dat ik de opleiding tot NU-facilitator in de Activering Licht-Lichamen op eigen initiatief en verantwoording volg en zelf geheel en zelfstandig verantwoordelijk ben voor mijn handelen en gevoelens, zowel tijdens de opleiding als daarbuiten.
  2. Ik weet dat de opleiding en activiteiten geen vervanging zijn van medische en/of psychiatrische consulten en behandelingen en kunnen ook niet als zodanig worden beschouwd.
  3. Ik weet dat alle informatie die tijdens deze opleiding met de groep wordt uitgewisseld strikt vertrouwelijk en persoonlijk is en ik dit niet buiten de groep zal bespreken.
  4. Ik weet dat de opleiding inclusief een uitgebreid werkboek en een certificaat is en mij de mogelijkheden en rechten geeft om te faciliteren op mezelf met de NU-bewustzijn methode met de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
  5. Ik weet dat het in punt 4 genoemde werkboek een persoonlijk werkboek voor mij is als deelnemer van deze opleiding en als facilitator ter ondersteuning bij het faciliteren op mezelf.
  6. Ik weet dat ik als deelnemer/facilitator van deze opleiding de geleerde methode uit dit werkboek niet aan cliënten zal leren of in andere vorm ga overdragen aan derden.
  7. Ik weet dat door het uitgereikte certificaat ik als facilitator geen rechten kan ontlenen van docent/teacher/instructor om zelf met het materiaal, uit de opleiding en de werkboeken, opleidingen, seminars, cursussen, trainingen, workshops of enige andere vorm van onderwijs te gaan geven in de NU-bewustzijn methode.
  8. Ik weet dat door het volgen van deze opleiding ik niet kan claimen dat ik medische kennis heb verkregen.
  9. Als facilitator verklaar ik geen veranderingen, toevoegingen of wijzigingen aan te brengen in medicatie van cliënten als gevolg van faciliteren op anderen met de NU-bewustzijn methode. Als een cliënt dit wenst, dient cliënt dit zelf in overleg met behandelend arts en voor eigen verantwoording te ondernemen. Dit zal ik een cliënt dan ook vertellen.
  10. Ik weet en verklaar dat alle rechten van het werkboek zijn gereserveerd en voorzien van een copyright. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd of doorgegeven in welke vorm dan ook, opgeslagen in een geautomatiseerd en/of digitaal (gegevens)bestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze in welke vorm dan ook, inclusief kopiëren, opnemen, verveelvoudigen, doorgeven of terughalen op welke manier dan ook of gecombineerd worden met ander materiaal zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en de uitgever of andere rechthebbenden.
  11. Als deelnemer en/of NU-facilitator en als privé persoon verklaar ik op geen enkele wijze schade toe te brengen aan het Thèta Instituut Nederland, collega facilitators, meewerkende assistenten of iets te ondernemen wat in het algemeen of specifiek de NU-bewustzijn methode schade berokkent of op andere wijze aantast.
  12. Ik weet dat de organisatoren, Mw. B. Ploegstra, Hr. J. de Boer, meewerkende assistenten en of eigenaar van de locatie niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige schade door deelnemer ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door mede deelnemers.
  13. Ik weet dat Mw. B. Ploegstra, Hr. J. de Boer werkende onder de naam Thèta Instituut Nederland alswel de assistenten of mede deelnemers niet aansprakelijk zijn voor terugval in het ontwikkelingsproces van mij als deelnemer cq cliënt tijdens en na de opleiding, praktijkdagen en/of individuele begeleiding.
 • Iedere deelnemer cq cliënt is zelf verantwoordelijk voor het eigen bewustwordingsproces ongeacht aan welke opleiding, themadag, intervisie en/of coaching hij/zij deelneemt.
 • BPLvof, Own Your Life, Thèta Instituut Nederland, Mw. B. Ploegstra, Dhr. J. de Boer is/zijn niet aansprakelijk voor terugval in het ontwikkelingsproces van deelnemers(s) c.q. cliënt(en) na een workshop/training/sessie of na een concult bij een andere facilitator.

 

Algemene informatie en voorwaarden

INFORMATIE:
Voor opleidingen, seminars, workshops, trainingen en themadagen geldt:

 1. Zodra het aanmeldformulier door ons is ontvangen ontvangt de aangemelde persoon per e-mail meer informatie m.b.t. o.a. routeplanner en de vereffening.
 2. Na aanmelding zal op volgorde van binnenkomst van de (aan)betaling, een plaats worden gereserveerd.
 3. Er zal een bevestigingsbrief worden toegezonden met nadere informatie.
 4. Tijden van opleidingen zijn 10:00 uur tot 17:00 uur. Inloop vanaf 9:30 uur, tenzij anders vermeld. Prijs, indien niet vermeld, op aanvraag.
 5. Een inschrijving is definitief als minimaal de aanbetaling is voldaan.
 6. Opleidingen, seminars, workshops, trainingen en themadagen vinden doorgang bij voldoende deelname of voor zover er plaats is.

KLACHTEN:
Informatie

BETALING – EN ANNULERINGSREGELS:
Door de ervaringen wijs geworden zien wij ons genoodzaakt de volgende strikte betalingsprocedure toe te passen:

 1. De aanbetaling is niet restitueerbaar.
 2. Op volgorde van binnenkomst van de (aan)betaling is een plaats gereserveerd.
 3. Het totaal te vereffenen bedrag dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van een opleiding -tenzij anders vermeld- bijgeschreven te staan op één van onze bankrekeningen.
 4. In geval een betaling niet bijgeschreven staat op één van onze bankrekeningen volgens het genoemde in punt 3 gaan we er vanuit dat iemand afziet van het volgen van dit seminar opleiding. De aangemelde persoon zal dan automatisch van de deelnemerslijst worden verwijderd.
 5. Mocht een opleiding door omstandigheden door ons geannuleerd worden dan ontvang de aangemelde deelnemer, indien reeds betaald, het betaalde bedrag uiteraard terug.
 6. Bij overmacht behoudt Thèta Instituut Nederland zich het recht voor om in gevallen van ziekte, overlijden, stakingen en dergelijke de aanvangstijd of datum van de opleiding(en) te wijzigen en/of voor kundige vervanging te zorgen.
 7. Thèta Instituut Nederland kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door een deelnemer als door gevolg van weersomstandigheden, ziekte, overlijden of andere onvoorziene omstandigheden een deelnemer niet is staat is om de opleiding(en) nascholingen – thema – en praktijkdagen –, intervisie en coachen te kunnen volgen.

Bij annulering door een deelnemer is de volgende staffel van toepassing:

 • één week voor aanvang van het seminar opleiding wordt 25% van het bedrag geretourneerd,
 • twee weken voor aanvang van het seminar opleiding wordt 30% van het bedrag geretourneerd,
 • drie weken voor aanvang van het seminar opleiding wordt 40% van het bedrag geretourneerd,
 • vier weken of meer voor aanvang van het seminar opleiding wordt 50% van het bedrag geretourneerd.
 • Deze annuleringsregels zijn ook van toepassing als een deelnemer door wil schuiven naar een andere opleidingsdatum.
  TIP: neem in een dergelijk geval even contact met ons op om te overleggen.

Erkend door CRKBO

Thèta Instituut Nederland is een door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) erkend opleidingsinstituut. Hierdoor zijn de opleidingen, nascholingen – thema – en praktijkdagen –, intervisie en coachen vrijgesteld van BTW.

 

Klachten

KLACHTENPROCEDURE
Begrippen

DE INSTELLING:
Thèta Instituut Nederland
Postadres: Postbus 575
8800 ANFraneker
Telefoon: 0517-390590
Telefoontijden: maandag t/m donderdag 11 tot 12 uur, tenzij afwezig door werkzaamheden.

e-mail: info(aapestaartje)theta-instituut.nl

website: www.theta-instituut.nl

DE MEDEWERKER:
Een persoon die, na toestemming, namens Thèta Instituut Nederland optreedt in de meest ruime zin van het woord.

KLANT:
Elke afnemer van een dienst van Thèta Instituut Nederland, zoals een deelnemer of cliënt.

ONAFHANKELIJKE DERDE:
Stichting Kubus, Mediation & Consultancy is een onafhankelijke derde die op een professionele manier bemiddelt.

Stichting Kubus, Mediation & Consultancy
Edisonstraat 23A
8801 PN Franeker
Telefoon: 085-4010026
kvk 80519852
e-mail: info(aapestaartje)tichtingkubus.nl

KLACHT:
Een mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen van een klant over de wijze waarop hij of zij is behandeld door de instelling. Het ongenoegen kan betrekking hebben op elk handelen of nalaten of het nemen van een besluit dat gevolgen heeft voor de klant.

INDIENEN VAN EEN KLACHT:
Een klacht kan alleen worden ingediend door de desbetreffende klant.

UITSLUITINGEN:
Een eis tot schadevergoeding wordt niet in behandeling genomen.

GEHEIMHOUDING:
Iedere medewerker, de onafhankelijke derde en de klant is tot geheimhouding verplicht voor wat betreft gegevens met een vertrouwelijk karakter.

De procedure in het kort
Wat kunt u doen met uw klacht?

Onze klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:
1. U legt uw klacht mondeling of schriftelijk neer bij de veroorzaker van de klacht. Deze is verplicht uw klacht te melden bij de instelling.

Komt u er samen met de veroorzaker van de klacht niet uit, dan volgt stap 2.
2. Er vindt een bemiddelingsgesprek plaats tussen uzelf, de veroorzaker van de klacht en één van de directieleden van de instelling.

3. Komt u er met de veroorzaker van de klacht en het andere directielid niet uit, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onafhankelijke derde. In dit gesprek wordt er naar een oplossing gezocht. De kosten van deze onafhankelijke derde zijn voor rekening van de instelling.

4. Thèta Instituut Nederland zal haar uiterste best doen de volledige procedure binnen 8 weken af te ronden.

De meest eenvoudige oplossing
Direct bespreken:
De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is wanneer u rechtstreeks spreekt met degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Registratie klacht:
Als een klacht wordt ingediend krijgt de klager per omgaande schriftelijk bevestiging van de ontvangst van de klacht.
Er wordt te allen tijde verslag gelegd over de inhoud, de afwikkeling en de afronding van de klacht. Dit verslag blijft gedurende 1 jaar bewaard.